پسران

تکواندو
 • وزن 54-
 • وزن 58-
 • وزن 63-
 • وزن 68-
 • وزن 74-
 • وزن 80-
 • وزن 87-
 • وزن 87+

محل برگزاری

سالن غدیر

تاریخ ورود و خروج تیم ها

10 مرداد 97 14 تیر 97
تیم های شرکت کننده

تکواندو وزن 54-

دانشگاه
مقام
دانشگاه شهرکرد
مقام اول
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مقام دوم
دانشگاه خوارزمی
مقام سوم
دانشگاه مازندران
مقام سوم مشترک
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مقام پنجم
دانشگاه شهررضا
مقام ششم

تکواندو وزن 58-

دانشگاه
مقام
دانشگاه مازندران
مقام اول
دانشگاه قم
مقام دوم
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقام سوم
دانشگاه یزد
مقام سوم مشترک
دانشگاه لرستان
مقام پنجم
دانشگاه خوارزمی
مقام ششم

تکواندو وزن 63-

دانشگاه
مقام
دانشگاه خوارزمی
مقام اول
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام دوم
دانشگاه شیراز
مقام سوم
دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل
مقام سوم مشترک
دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ
مقام پنجم
دانشگاه ملایر
مقام ششم

تکواندو وزن 68-

دانشگاه
مقام
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام اول
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مقام دوم
دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع)
مقام سوم
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مقام سوم مشترک
دانشگاه یاسوج
مقام پنجم
دانشگاه اصفهان
مقام ششم

تکواندو وزن 74-

دانشگاه
مقام
دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع)
مقام اول
دانشگاه لرستان
مقام دوم
دانشگاه شیراز
مقام سوم
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقام سوم مشترک
دانشگاه تهران
مقام پنجم
دانشگاه تبریز
مقام ششم

تکواندو وزن 80-

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام دوم
دانشگاه لرستان
مقام سوم
دانشگاه محقق اردبیلی
مقام سوم مشترک
دانشگاه رازی کرمانشاه
مقام پنجم
دانشگاه صنعتی شاهرود
مقام ششم

تکواندو وزن 87-

دانشگاه
مقام
دانشگاه شهید بهشتی
مقام اول
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مقام دوم
دانشگاه زنجان
مقام سوم
دانشگاه کاشان
مقام سوم مشترک
دانشگاه تهران
مقام پنجم
دانشگاه صنعتی اراک
مقام ششم

تکواندو وزن 87+

دانشگاه
مقام
دانشگاه مازندران
مقام اول
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقام دوم
دانشگاه صنعتی شاهرود
مقام سوم
دانشگاه جامع علمی کاربردی بوشهر
مقام سوم مشترک
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام پنجم
دانشگاه تبریز
مقام ششم
هندبال

محل برگزاری

سالن نیایش

تاریخ ورود و خروج تیم ها

10 مرداد 97 19 مرداد 97
تیم های شرکت کننده
دانشگاه
مقام
دانشگاه اصفهان
مقام اول
دانشگاه حکیم سبزواری
مقام دوم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام سوم
دانشگاه شیراز
مقام چهارم
دانشگاه تهران
مقام پنجم
دانشگاه علم وصنعت
مقام ششم
والیبال

محل برگزاری

سالن رضوان

تاریخ ورود و خروج تیم ها

10 مرداد 97 19 مرداد 97
تیم های شرکت کننده
دانشگاه
مقام
دانشگاه جامع علمی کاربری گلستان
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه پیام نور گیلان
مقام سوم
دانشگاه اصفهان
مقام چهارم
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مقام پنجم
موسسه آموزش عالی فردوس
مقام ششم
بسکتبال

محل برگزاری

سالن کوثر

تاریخ ورود و خروج تیم ها

10 مرداد 97 19 مرداد 97
تیم های شرکت کننده
دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام دوم
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقام سوم
دانشگاه شیراز
مقام چهارم
دانشگاه صنعتی شاهرود
مقام پنجم
دانشگاه شهرکرد
مقام ششم
بدمینتون
 • تیمی
 • دوبل
 • انفرادی

محل برگزاری

تالار بدمینتون

تاریخ ورود و خروج تیم ها

10 مرداد 97 16 مرداد 97
تیم های شرکت کننده

بدمینتون تیمی

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم
دانشگاه زنجان
مقام سوم
دانشگاه گیلان
مقام سوم مشترک
دانشگاه رازی کرمانشاه
مقام پنجم
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقام ششم

بدمینتون دوبل

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه گیلان
مقام دوم
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقام سوم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام سوم مشترک
دانشگاه اصفهان
مقام پنجم

بدمینتون انفرادی

دانشگاه
مقام
دانشگاه تربیت مدرس
مقام اول
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم
دانشگاه زنجان
مقام سوم
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
مقام سوم مشترک
دانشگاه یزد
مقام پنجم
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقام ششم
تنیس روی میز
 • تیمی
 • دوبل
 • انفرادی

محل برگزاری

سالن 15 خرداد

تاریخ ورود و خروج تیم ها

10 مرداد 97 16 مرداد 97
تیم های شرکت کننده

تنیس روی میز تیمی

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم
دانشگاه پیام نور همدان
مقام سوم
دانشگاه کردستان
مقام سوم مشترک
دانشگاه شیراز
مقام پنجم
دانشگاه ارومیه
مقام ششم

تنیس روی میز دوبل

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم
دانشگاه بوعلی سینا
مقام سوم
دانشگاه پیام نور همدان
مقام سوم مشترک
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام پنجم
دانشگاه تهران
مقام ششم

تنیس روی میز انفرادی

دانشگاه
مقام
دانشگاه کاشان
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه شیراز
مقام سوم
دانشگاه پیام نور همدان
مقام سوم مشترک
دانشگاه یزد
مقام پنجم
دانشگاه بوعلی سینا
مقام ششم
شطرنج
 • استاندارد
 • سریع
 • برق آسا

محل برگزاری

سلف سرویس مرکزی ارم

تاریخ ورود و خروج تیم ها

10 مرداد 97 16 مرداد 97
تیم های شرکت کننده

شطرنج استاندارد

دانشگاه
مقام
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام اول
دانشگاه صنعتی شریف
مقام دوم
دانشگاه تبریز
مقام سوم
دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
مقام چهارم
دانشگاه بوعلی سینا
مقام پنجم
دانشگاه شهید بهشتی
مقام ششم

شطرنج سریع

دانشگاه
مقام
دانشگاه شهید بهشتی
مقام اول
دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
مقام دوم
دانشگاه صنعتی شریف
مقام سوم
دانشگاه تبریز
مقام چهارم
دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
مقام پنجم
دانشگاه علم و فناوری مازندران
مقام ششم

شطرنج برق آسا

دانشگاه
مقام
دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
مقام اول
دانشگاه علم و فناوری مازندران
مقام دوم
دانشگاه صنعتی شریف
مقام سوم
دانشگاه شهید بهشتی
مقام چهارم
دانشگاه تبریز
مقام پنجم
دانشگاه اصفهان
مقام ششم
شنا
 • 50 متر آزاد
 • 200 متر آزاد
 • 100 متر آزاد
 • 50 متر قورباغه
 • 100 متر قورباغه
 • 200 متر قورباغه
 • 50 متر کرال پشت
 • 100 مترکرال پشت
 • 50 متر پروانه
 • 50*4 مختلط تیمی
 • 100*4 آزاد تیمی
 • 100*4 مختلط تیمی
 • 50 متر حمل آدمک بدون فین
 • 100 متر حمل آدمک با فین
 • 200 متر مختلط انفرادی
 • 400 متر آزاد
 • 100 متر پروانه

محل برگزاری

استخر انقلاب

تاریخ ورود و خروج تیم ها

15 مرداد 97 19 مرداد 97
تیم های شرکت کننده

شنا 50 متر آزاد

دانشگاه
مقام
دانشگاه صنعتی شریف
مقام اول
دانشگاه شیراز
مقام دوم
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مقام دوم مشترک
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقام چهارم
دانشگاه تهران
مقام پنجم
دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان
مقام پنجم مشترک

شنا 200 متر آزاد

دانشگاه
مقام
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مقام اول
دانشگاه خوارزمی
مقام دوم
دانشگاه تهران
مقام سوم
دانشگاه تهران
مقام چهارم
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مقام پنجم
دانشگاه یزد
مقام ششم

شنا 100 متر آزاد

دانشگاه
مقام
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مقام اول
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مقام دوم
دانشگاه تهران
مقام سوم
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقام چهارم
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مقام پنجم
دانشگاه حکیم سبزواری
مقام ششم

شنا 50 متر قورباغه

دانشگاه
مقام
دانشگاه شیراز
مقام اول
دانشگاه شهید بهشتی
مقام دوم
دانشگاه صنعتی شریف
مقام سوم
دانشگاه تهران
مقام چهارم
دانشگاه گیلان
مقام پنجم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام ششم

شنا 100 متر قورباغه

دانشگاه
مقام
دانشگاه صنعتی شریف
مقام اول
دانشگاه شهید بهشتی
مقام دوم
دانشگاه غیرانتفاعی اسوه
مقام سوم
دانشگاه محقق اردبیلی
مقام چهارم
دانشگاه خوارزمی
مقام پنجم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام ششم

شنا 200 متر قورباغه

دانشگاه
مقام
دانشگاه شهید بهشتی
مقام اول
دانشگاه غیرانتفاعی اسوه
مقام دوم
دانشگاه صنعتی شریف
مقام سوم
دانشگاه محقق اردبیلی
مقام چهارم
دانشگاه گیلان
مقام پنجم
دانشگاه خوارزمی
مقام ششم

شنا 50 متر کرال پشت

دانشگاه
مقام
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقام سوم
دانشگاه خوارزمی
مقام چهارم
دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی
مقام پنجم
دانشگاه تهران
مقام ششم

شنا 100 مترکرال پشت

دانشگاه
مقام
دانشگاه خوارزمی
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه صنعتی ارومیه
مقام سوم
دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی
مقام چهارم
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام پنجم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام ششم

شنا 50 متر پروانه

دانشگاه
مقام
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مقام اول
دانشگاه خوارزمی
مقام دوم
دانشگاه تهران
مقام سوم
دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان
مقام چهارم
دانشگاه تبریز
مقام پنجم
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مقام ششم

شنا 50*4 مختلط تیمی

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه خوارزمی
مقام دوم
دانشگاه صنعتی شریف
مقام سوم
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مقام چهارم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام پنجم
دانشگاه زنجان
مقام ششم

شنا 100*4 آزاد تیمی

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مقام سوم
دانشگاه زنجان
مقام چهارم
دانشگاه صنعتی شریف
مقام پنجم
دانشگاه کردستان
مقام ششم

شنا 100*4 مختلط تیمی

دانشگاه
مقام
دانشگاه خوارزمی
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه صنعتی شریف
مقام سوم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام چهارم
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مقام پنجم
دانشگاه اصفهان
مقام ششم

شنا 200 متر مختلط انفرادی

دانشگاه
مقام
دانشگاه شیراز
مقام اول
دانشگاه صنعتی شریف
مقام دوم
دانشگاه خوارزمی
مقام سوم
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مقام چهارم
دانشگاه تهران
مقام پنجم
دانشگاه تهران
مقام ششم

شنا 400 متر آزاد

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه صنعتی شریف
مقام دوم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام سوم
دانشگاه غیرانتفاعی اسوه
مقام چهارم
دانشگاه تهران
مقام پنجم
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مقام ششم

شنا 100 متر پروانه

دانشگاه
مقام
دانشگاه خوارزمی
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام سوم
دانشگاه خوارزمی
مقام چهارم
دانشگاه تبریز
مقام پنجم
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مقام ششم
دو و میدانی
 • 100 متر
 • 200 متر
 • 400 متر
 • 800 متر
 • 1500 متر
 • 5000 متر
 • 10000 متر
 • 100*4
 • 400*4
 • 110 متر مانع
 • 400 متر مانع
 • 3000 متر مانع
 • پرش ارتفاع
 • پرش طول
 • پرش سه گام
 • پرش با نیزه
 • پرش وزنه
 • پرتاب دیسک
 • پرتاب نیزه
 • پرتاب چکش
 • 10 کیلومتر پیاده روی
 • دهگانه

محل برگزاری

پیست تارتان ارم

تاریخ ورود و خروج تیم ها

15 مرداد 97 19 مرداد 97
تیم های شرکت کننده

دو و میدانی 100 متر

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه یزد
مقام سوم
دانشگاه علم وصنعت
مقام چهارم
دانشگاه صنعتی شیراز
مقام پنجم
دانشگاه مازندران
مقام ششم

دو و میدانی 200 متر

دانشگاه
مقام
دانشگاه کردستان
مقام اول
دانشگاه کردستان
مقام دوم
دانشگاه تهران
مقام سوم
دانشگاه علم وصنعت
مقام چهارم
دانشگاه خوارزمی
مقام پنجم
دانشگاه مازندران
مقام ششم

دو و میدانی 400 متر

دانشگاه
مقام
دانشگاه کردستان
مقام اول
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مقام دوم
دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه
مقام سوم
دانشگاه سمنان
مقام چهارم
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام پنجم
دانشگاه غیرانتفاعی خاوران مشهد
مقام ششم

دو و میدانی 800 متر

دانشگاه
مقام
دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه
مقام اول
دانشگاه سمنان
مقام دوم
دانشگاه پیام نور کرمانشاه
مقام سوم
دانشگاه کردستان
مقام چهارم
دانشگاه تبریز
مقام پنجم
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام ششم

دو و میدانی 1500 متر

دانشگاه
مقام
دانشگاه تبریز
مقام اول
دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه
مقام دوم
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام سوم
دانشگاه تبریز
مقام چهارم
دانشگاه خوارزمی
مقام پنجم
دانشگاه شیراز
مقام ششم

دو و میدانی 5000 متر

دانشگاه
مقام
دانشگاه تبریز
مقام اول
دانشگاه غیرانتفاعی خاوران مشهد
مقام دوم
دانشگاه غیر انتفاعی رجا
مقام سوم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام چهارم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام پنجم
دانشگاه محقق اردبیلی
مقام ششم

دو و میدانی 10000 متر

دانشگاه
مقام
دانشگاه غیرانتفاعی خاوران مشهد
مقام اول
دانشگاه محقق اردبیلی
مقام دوم
دانشگاه اراک
مقام سوم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام چهارم
دانشگاه تهران
مقام پنجم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام ششم

دو و میدانی 100*4

دانشگاه
مقام
دانشگاه یزد
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه شیراز
مقام سوم
دانشگاه کردستان
مقام سوم مشترک
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام پنجم
دانشگاه اصفهان
مقام ششم

دو و میدانی 400*4

دانشگاه
مقام
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام اول
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم
دانشگاه خوارزمی
مقام سوم
دانشگاه یزد
مقام چهارم
دانشگاه شیراز
مقام پنجم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام ششم

دو و میدانی 110 متر مانع

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه کردستان
مقام دوم
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام سوم
دانشگاه اصفهان
مقام چهارم
دانشگاه یزد
مقام پنجم
دانشگاه غیرانتفاعی خاوران مشهد
مقام ششم

دو و میدانی 400 متر مانع

دانشگاه
مقام
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مقام اول
دانشگاه تبریز
مقام دوم
دانشگاه یزد
مقام سوم
دانشگاه کردستان
مقام چهارم
دانشگاه علم و فناوری مازندران
مقام پنجم
دانشگاه غیرانتفاعی خاوران مشهد
مقام ششم

دو و میدانی 3000 متر مانع

دانشگاه
مقام
دانشگاه غیرانتفاعی خاوران مشهد
مقام اول
دانشگاه تبریز
مقام دوم
دانشگاه غیر انتفاعی رجا
مقام سوم
دانشگاه محقق اردبیلی
مقام چهارم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام پنجم
دانشگاه خوارزمی
مقام ششم

دو و میدانی پرش ارتفاع

دانشگاه
مقام
دانشگاه یزد
مقام اول
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مقام دوم
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مقام سوم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام چهارم
دانشگاه غیر انتفاعی رجا
مقام پنجم
دانشگاه غیرانتفاعی خاوران مشهد
مقام ششم

دو و میدانی پرش طول

دانشگاه
مقام
دانشگاه علم و فناوری مازندران
مقام اول
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام دوم
دانشگاه یزد
مقام سوم
دانشگاه بیرجند
مقام چهارم
دانشگاه فرهنگیان
مقام پنجم
دانشگاه یزد
مقام ششم

دو و میدانی پرش سه گام

دانشگاه
مقام
دانشگاه علم و فناوری مازندران
مقام اول
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام دوم
دانشگاه بیرجند
مقام سوم
دانشگاه یزد
مقام چهارم
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام پنجم
دانشگاه خوارزمی
مقام ششم

دو و میدانی پرش با نیزه

دانشگاه
مقام
دانشگاه آموزش عالی اردکان
مقام اول
دانشگاه یزد
مقام دوم
دانشگاه تهران
مقام دوم مشترک
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مقام چهارم

دو و میدانی پرش وزنه

دانشگاه
مقام
دانشگاه غیرانتفاعی خاوران مشهد
مقام اول
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام دوم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام سوم
دانشگاه خوارزمی
مقام چهارم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام پنجم
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقام ششم

دو و میدانی پرتاب دیسک

دانشگاه
مقام
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام اول
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم
دانشگاه تهران
مقام سوم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام چهارم
دانشگاه خوارزمی
مقام پنجم
دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه
مقام ششم

دو و میدانی پرتاب نیزه

دانشگاه
مقام
دانشگاه خوارزمی
مقام اول
دانشگاه مازندران
مقام دوم
دانشگاه محقق اردبیلی
مقام سوم
دانشگاه شهید مدنی
مقام چهارم
دانشگاه یزد
مقام پنجم
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مقام ششم

دو و میدانی پرتاب چکش

دانشگاه
مقام
دانشگاه یزد
مقام اول
دانشگاه سمنان
مقام دوم
دانشگاه مازندران
مقام سوم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام چهارم
دانشگاه مازندران
مقام پنجم
دانشگاه ارومیه
مقام ششم

دو و میدانی 10 کیلومتر پیاده روی

دانشگاه
مقام
دانشگاه اراک
مقام اول
دانشگاه تبریز
مقام دوم
دانشگاه رازی کرمانشاه
مقام سوم
دانشگاه محقق اردبیلی
مقام چهارم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام پنجم
دانشگاه علم وصنعت
مقام ششم

دو و میدانی دهگانه

دانشگاه
مقام
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مقام اول
دانشگاه تبریز
مقام دوم
دانشگاه یزد
مقام سوم
دانشگاه یزد
مقام چهارم
دانشگاه غیرانتفاعی خاوران مشهد
مقام پنجم
دانشگاه بوعلی سینا
مقام ششم
کاراته
 • کاتا تیمی
 • کاتا انفرادی
 • 55-
 • 60-
 • 67-
 • 75-
 • 84-
 • 84+

محل برگزاری

سالن غدیر علوم پزشکی

تاریخ ورود و خروج تیم ها

16 مرداد 97 19 مرداد 97
تیم های شرکت کننده

کاراته کاتا انفرادی

دانشگاه
مقام
دانشگاه اراک
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه پیام نور خوزستان
مقام سوم
دانشگاه شیراز
مقام سوم مشترک
دانشگاه ارومیه
مقام پنجم
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقام ششم

کاراته 55-

دانشگاه
مقام
دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
مقام اول
دانشگاه بوعلی سینا
مقام دوم
دانشگاه تهران
مقام سوم
دانشگاه یزد
مقام سوم مشترک
دانشگاه شیراز
مقام پنجم
دانشگاه اصفهان
مقام ششم

کاراته 60-

دانشگاه
مقام
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مقام اول
دانشگاه زابل
مقام دوم
دانشگاه گیلان
مقام سوم
دانشگاه سمنان
مقام سوم مشترک
دانشگاه کردستان
مقام پنجم
دانشگاه صنعتی ارومیه
مقام ششم

کاراته 67-

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه سمنان
مقام دوم
دانشگاه قم
مقام سوم
دانشگاه علم وصنعت
مقام سوم مشترک
دانشگاه پیام نور خوزستان
مقام پنجم
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مقام ششم

کاراته 75-

دانشگاه
مقام
دانشگاه قم
مقام اول
دانشگاه شیراز
مقام دوم
دانشگاه غیر انتفاعی بینالود
مقام سوم
دانشگاه علمی کاربردی قزوین
مقام سوم مشترک
دانشگاه ارومیه
مقام پنجم
دانشگاه رازی کرمانشاه
مقام ششم

کاراته 84-

دانشگاه
مقام
دانشگاه گیلان
مقام اول
دانشگاه ارومیه
مقام دوم
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مقام سوم
دانشگاه صنعتی ارومیه
مقام سوم مشترک
دانشگاه شیراز
مقام پنجم
دانشگاه تهران
مقام ششم

کاراته 84+

دانشگاه
مقام
دانشگاه شهید بهشتی
مقام اول
دانشگاه پیام نور خوزستان
مقام دوم
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مقام سوم
دانشگاه ارومیه
مقام سوم مشترک
دانشگاه مازندران
مقام پنجم
دانشگاه یزد
مقام ششم
جودو
 • 60-
 • 66-
 • 73-
 • 81-
 • 90-
 • 100-
 • 100+

محل برگزاری

سالن 15 خرداد

تاریخ ورود و خروج تیم ها

16 مرداد 97 19 مرداد 97
تیم های شرکت کننده

جودو 60-

دانشگاه
مقام
دانشگاه بجنورد
مقام اول
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام دوم
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مقام سوم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام سوم مشترک
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مقام پنجم
دانشگاه شیراز
مقام پنجم مشترک

جودو 66-

دانشگاه
مقام
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام اول
دانشگاه پیام نور همدان
مقام دوم
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مقام سوم
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام سوم مشترک
دانشگاه شیراز
مقام پنجم
دانشگاه شهرکرد
مقام پنجم مشترک

جودو 73-

دانشگاه
مقام
دانشگاه بجنورد
مقام اول
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام دوم
دانشگاه غیر انتفاعی رجا
مقام سوم
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام سوم مشترک
دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل
مقام پنجم
دانشگاه تبریز
مقام پنجم مشترک

جودو 81-

دانشگاه
مقام
دانشگاه شیراز
مقام اول
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام دوم
دانشگاه تبریز
مقام سوم
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مقام سوم مشترک
دانشگاه تهران
مقام پنجم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام پنجم مشترک

جودو 90-

دانشگاه
مقام
دانشگاه اصفهان
مقام اول
دانشگاه شهید چمران اهواز
مقام دوم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام سوم
دانشگاه تهران
مقام سوم مشترک
دانشگاه بجنورد
مقام پنجم
دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ
مقام پنجم مشترک

جودو 100-

دانشگاه
مقام
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام اول
دانشگاه شهرکرد
مقام دوم
دانشگاه تهران
مقام سوم
دانشگاه بجنورد
مقام سوم مشترک
دانشگاه علم و فناوری مازندران
مقام پنجم
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مقام پنجم مشترک

جودو 100+

دانشگاه
مقام
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام اول
دانشگاه خوارزمی
مقام دوم
دانشگاه غیر انتفاعی رجا
مقام سوم
دانشگاه بجنورد
مقام سوم مشترک
دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ
مقام پنجم
دانشگاه صنعتی اصفهان
مقام پنجم مشترک
کشتی فرنگی
 • 55-
 • 60-
 • 63-
 • 67-
 • 72-
 • 77-
 • 82-
 • 87-
 • 97-
 • 130+

محل برگزاری

خانه کشتی شیراز

تاریخ ورود و خروج تیم ها

16 مرداد 97 19 مرداد 97
تیم های شرکت کننده

کشتی فرنگی 55-

دانشگاه
مقام
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام اول
دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان
مقام دوم
دانشگاه پیام نور خوزستان
مقام سوم
دانشگاه جیرفت
مقام سوم مشترک
دانشگاه محقق اردبیلی
مقام پنجم
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام پنجم مشترک

کشتی فرنگی 60-

دانشگاه
مقام
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام اول
دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان
مقام دوم
دانشگاه مجتمع آموزش عالی اسفراین
مقام سوم
دانشگاه بوعلی سینا
مقام سوم مشترک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مقام پنجم
دانشگاه شیراز
مقام پنجم مشترک

کشتی فرنگی 63-

دانشگاه
مقام
دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان
مقام اول
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام دوم
دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل
مقام سوم
دانشگاه صنعتی شیراز
مقام سوم مشترک
دانشگاه شهرکرد
مقام پنجم
دانشگاه شهید چمران اهواز
مقام پنجم مشترک

کشتی فرنگی 67-

دانشگاه
مقام
دانشگاه کردستان
مقام اول
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام سوم
دانشگاه پیام نور خوزستان
مقام سوم مشترک
دانشگاه تبریز
مقام پنجم
دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان
مقام پنجم مشترک

کشتی فرنگی 72-

دانشگاه
مقام
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام اول
دانشگاه پیام نور خوزستان
مقام دوم
دانشگاه سمنان
مقام سوم
دانشگاه علامه طباطبایی
مقام سوم مشترک
دانشگاه شهید چمران اهواز
مقام پنجم
دانشگاه علم وصنعت
مقام پنجم مشترک

کشتی فرنگی 77-

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان
مقام دوم
دانشگاه صنعتی شاهرود
مقام سوم
دانشگاه جیرفت
مقام سوم مشترک
دانشگاه بوعلی سینا
مقام پنجم
دانشگاه مازندران
مقام پنجم مشترک

کشتی فرنگی 82-

دانشگاه
مقام
دانشگاه شهید چمران اهواز
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل
مقام سوم
دانشگاه کاشان
مقام سوم مشترک
دانشگاه علم و فناوری مازندران
مقام پنجم
دانشگاه رازی کرمانشاه
مقام پنجم مشترک

کشتی فرنگی 87-

دانشگاه
مقام
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام اول
دانشگاه پیام نور خوزستان
مقام دوم
دانشگاه شیراز
مقام سوم
دانشگاه تهران
مقام سوم مشترک
دانشگاه لرستان
مقام پنجم
دانشگاه بوعلی سینا
مقام پنجم مشترک

کشتی فرنگی 97-

دانشگاه
مقام
دانشگاه رازی کرمانشاه
مقام اول
دانشگاه محقق اردبیلی
مقام دوم
دانشگاه خوارزمی
مقام سوم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام سوم مشترک
دانشگاه پیام نور خوزستان
مقام پنجم
دانشگاه صنعتی شاهرود
مقام پنجم مشترک

کشتی فرنگی 130+

دانشگاه
مقام
دانشگاه پیام نور خوزستان
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه مازندران
مقام سوم
دانشگاه غیرانتفاعی طبری بابل
مقام سوم مشترک
دانشگاه یزد
مقام پنجم
دانشگاه شهید چمران اهواز
مقام پنجم مشترک
کشتی آزاد
 • 57-
 • 61-
 • 65-
 • 70-
 • 74-
 • 79-
 • 86-
 • 92-
 • 97-
 • 125+

محل برگزاری

خانه کشتی شیراز

تاریخ ورود و خروج تیم ها

16 مرداد 97 19 مرداد 97
تیم های شرکت کننده

کشتی آزاد 57-

دانشگاه
مقام
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام اول
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام دوم
دانشگاه فرهنگیان
مقام سوم
دانشگاه صنعتی شاهرود
مقام سوم مشترک
دانشگاه ایلام
مقام پنجم
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مقام پنجم مشترک

کشتی آزاد 61-

دانشگاه
مقام
دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران
مقام اول
دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین
مقام دوم
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام سوم
دانشگاه پیام نور تهران
مقام سوم مشترک
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام پنجم
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مقام پنجم مشترک

کشتی آزاد 65-

دانشگاه
مقام
دانشگاه شیراز
مقام اول
دانشگاه بیرجند
مقام دوم
دانشگاه ارومیه
مقام سوم
دانشگاه علم وصنعت
مقام سوم مشترک
دانشگاه غیر انتفاعی رجا
مقام پنجم
دانشگاه مازندران
مقام پنجم مشترک

کشتی آزاد 70-

دانشگاه
مقام
دانشگاه لرستان
مقام اول
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام دوم
دانشگاه مازندران
مقام سوم
دانشگاه گیلان
مقام سوم مشترک
دانشگاه سمنان
مقام پنجم
دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل
مقام پنجم مشترک

کشتی آزاد 74-

دانشگاه
مقام
دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران
مقام اول
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم
دانشگاه تربیت مدرس
مقام سوم
دانشگاه مازندران
مقام سوم مشترک
دانشگاه تهران
مقام پنجم
دانشگاه رازی کرمانشاه
مقام پنجم مشترک

کشتی آزاد 79-

دانشگاه
مقام
دانشگاه بوعلی سینا
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه آیت الله بروجردی
مقام سوم
دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران
مقام سوم مشترک
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام پنجم
دانشگاه تبریز
مقام پنجم مشترک

کشتی آزاد 86-

دانشگاه
مقام
دانشگاه تهران
مقام اول
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم
دانشگاه رازی کرمانشاه
مقام سوم
دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
مقام سوم مشترک
دانشگاه محقق اردبیلی
مقام پنجم
دانشگاه فرهنگیان
مقام پنجم مشترک

کشتی آزاد 92-

دانشگاه
مقام
دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران
مقام اول
دانشگاه قم
مقام دوم
دانشگاه فردوسی مشهد
مقام سوم
دانشگاه هنر اصفهان
مقام سوم مشترک
دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری
مقام پنجم
دانشگاه شهید بهشتی
مقام پنجم مشترک

کشتی آزاد 97-

دانشگاه
مقام
دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار
مقام اول
دانشگاه پیام نور تهران
مقام دوم
دانشگاه تربیت مدرس
مقام سوم
دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران
مقام سوم مشترک
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
مقام پنجم
دانشگاه صنعتی شاهرود
مقام پنجم مشترک

کشتی آزاد 125+

دانشگاه
مقام
دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران
مقام اول
دانشگاه اراک
مقام دوم
دانشگاه شهرکرد
مقام سوم
دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ
مقام سوم مشترک
دانشگاه تهران
مقام پنجم
دانشگاه محقق اردبیلی
مقام پنجم مشترک
فوتسال

محل برگزاری

سالن آیت اله ربانی

تاریخ ورود و خروج تیم ها

10 مرداد 97 19 مرداد 97
تیم های شرکت کننده
دانشگاه
مقام
دانشگاه پیام نور قم
مقام اول
دانشگاه تهران
مقام دوم
دانشگاه مازندران
مقام سوم
دانشگاه شیراز
مقام چهارم
دانشگاه ارومیه
مقام پنجم
دانشگاه سمنان
مقام ششم

دختران

تکواندو
 • 46-
 • 49-
 • 53-
 • 57-
 • 62-
 • 67-
 • 73-
 • 73+

46-

شرکت کننده
تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری
امتیاز
(مرحله یک هشتم) دانشگاه اصفهان (یگانه ضرقامیان)
دانشگاه یاسوج (صدیقه حسینی)
1397/04/28
50
3
(مرحله یک هشتم) دانشگاه غیر انتفاعی رجا (زهره حیدری)
دانشگاه پیام نور (استانی) (فاطمه آقا بیگلو)
1397/04/28
4
29
(مرحله یک هشتم) دانشگاه تبریز (مهدیه رضایی)
دانشگاه گیلان (نگار احمدی)
1397/04/28
29
16
(مرحله یک هشتم) دانشگاه شهید باهنر کرمان (مهسا نژاد حسینی)
دانشگاه فردوسی مشهد (فرناز سادات رباط جزی)
1397/04/28
17
24
(مرحله یک هشتم) دانشگاه سمنان (فائزه دوست محمدی)
دانشگاه رازی کرمانشاه (طاهره اکبری)
1397/04/28
4
25
(مرحله یک چهارم) دانشگاه شهید چمران اهواز (زهرا عباسی)
دانشگاه فردوسی مشهد (فرناز سادات رباط جزی)
1397/04/28
31
34
(مرحله یک چهارم) دانشگاه رازی کرمانشاه (طاهره اکبری)
دانشگاه الزهرا (آتوسا زهراوی)
1397/04/28
25
32
(مرحله یک چهارم) دانشگاه شیراز (یگانه ضرقامیان)
دانشگاه پیام نور (استانی) (فاطمه آقا بیگلو)
1397/04/28
4
20
(مرحله یک چهارم) دانشگاه تبریز (مهدیه رضایی)
دانشگاه شیراز (کامله قاسمی)
1397/04/28
64
6
(مرحله نیمه نهایی) دانشگاه پیام نور (استانی) (فاطمه آقا بیگلو)
دانشگاه تبریز (مهدیه رضایی)
1397/04/28
36
14
(مرحله نیمه نهایی) دانشگاه فردوسی مشهد (فرناز سادات رباط جزی)
دانشگاه الزهرا (آتوسا زهراوی)
1397/04/28
6
30
(مرحله فینال) دانشگاه الزهرا (آتوسا زهراوی)
دانشگاه پیام نور (استانی) (فاطمه آقا بیگلو)
1397/04/28
0
0

53-

شرکت کننده
تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری
امتیاز
(مرحله یک هشتم) دانشگاه اصفهان (فاطمه سلیمانی)
دانشگاه علم وصنعت (فرناز امینی)
1397/04/28
7
41
(مرحله یک هشتم) دانشگاه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار (شیوا عباسی)
دانشگاه شیراز (رقیه حبشی)
1397/04/28
11
44
(مرحله یک هشتم) دانشگاه فردوسی مشهد (نرگس علی مرادی)
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (فائزه خادم پایی)
1397/04/28
32
23
(مرحله یک هشتم) دانشگاه اراک (مرضیه پاییزوان)
دانشگاه قم (فاطمه عرب پور)
1397/04/28
37
33
(مرحله یک شانزدهم) دانشگاه بجنورد (فاطمه بهادری)
دانشگاه زابل (سحر وزیری)
1397/04/28
8
29
(مرحله یک هشتم) دانشگاه ایلام (زهرا کرمی)
دانشگاه زابل (سحر وزیری)
1397/04/28
47
50
(مرحله یک هشتم) دانشگاه غیرانتفاعی ادیب مازندران(ساری) (کوثر رستمی)
دانشگاه یزد (رقیه بهرامی)
1397/04/28
-
-
(مرحله یک هشتم) دانشگاه شهید چمران اهواز (مهشید قلی پور)
دانشگاه مازندران (سارا اسماییل پور)
1397/04/28
27
19
(مرحله یک هشتم) دانشگاه تهران (سیده محدثه موسوی)
دانشگاه تبریز (نازیلا پرنیان)
1397/04/28
20
29
(مرحله یک چهارم) دانشگاه علم وصنعت (فرناز امینی)
دانشگاه شیراز (رقیه حبشی)
1397/04/28
43
3
(مرحله یک چهارم) دانشگاه فردوسی مشهد (نرگس علی مرادی)
دانشگاه اراک (مرضیه پاییزوان)
1397/04/28
36
41
(نیمه نهایی) دانشگاه علم وصنعت (فرناز امینی)
دانشگاه اراک (مرضیه پاییزوان)
1397/04/28
-
-
(نیمه نهایی) دانشگاه یزد (رقیه بهرامی)
دانشگاه تبریز (نازیلا پرنیان)
1397/04/28
-
-
(فینال) دانشگاه تبریز (نازیلا پرنیان)
دانشگاه علم وصنعت (فرناز امینی)
1397/04/28
-
-
(مرحله نیمه نهایی) دانشگاه علم وصنعت (فرناز امینی)
دانشگاه اراک (مرضیه پاییزوان)
1397/04/28
40
19
(مرحله یک چهارم نهایی) دانشگاه زابل (سحر وزیری)
دانشگاه یزد (رقیه بهرامی)
1397/04/28
29
34
(مرحله یک چهارم نهایی) دانشگاه شهید چمران اهواز (مهشید قلی پور)
دانشگاه تبریز (نازیلا پرنیان)
1397/04/28
9
31
(مرحله نیمه نهایی) دانشگاه یزد (رقیه بهرامی)
دانشگاه تبریز (نازیلا پرنیان)
1397/04/28
-
-
(مرحله فینال) دانشگاه تبریز (نازیلا پرنیان)
دانشگاه علم وصنعت (فرناز امینی)
1397/04/28
17
26

62-

شرکت کننده
تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری
امتیاز
(مرحله یک هشتم) دانشگاه اصفهان (زهرا قنبری)
دانشگاه غیر انتفاعی رجا (سمانه علیزاده نیارکی)
1397/04/28
17
44
(مرحله یک هشتم) دانشگاه آموزش عالی بویین زهرا (مهسا جاوید)
دانشگاه تهران (پونه فرجی)
1397/04/28
8
28
(مرحله یک هشتم) دانشگاه شیراز (نجمه اسدی)
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (زینب غیاثی راد)
1397/04/28
1
50
(مرحله یک چهارم) دانشگاه غیر انتفاعی رجا (سمانه علیزاده نیارکی)
دانشگاه تهران (پونه فرجی)
1397/04/28
14
34
(مرحله یک چهارم) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (زینب غیاثی راد)
دانشگاه شهید مدنی (پریسا ادراکی)
1397/04/28
7
24
(مرحله نیمه نهایی) دانشگاه تهران (پونه فرجی)
دانشگاه شهید مدنی (پریسا ادراکی)
1397/04/28
48
54
(مرحله یک هشتم) دانشگاه صنعتی کرمانشاه (فاطمه لرستانی)
دانشگاه شهید باهنر کرمان (سارا سلطانی)
1397/04/28
-
-
(مرحله یک هشتم) دانشگاه گیلان (فاطمه قانع پیر کلاچاهی)
دانشگاه صنعتی اصفهان (هانیه مرادی)
1397/04/28
30
12
(مرحله یک هشتم) دانشگاه بجنورد (افسانه پرویزی)
دانشگاه ارومیه (افسانه میرزایی)
1397/04/28
-
-
(مرحله یک چهارم) دانشگاه شهید باهنر کرمان (سارا سلطانی)
دانشگاه گیلان (فاطمه قانع پیر کلاچاهی)
1397/04/28
11
23
(مرحله یک چهارم) دانشگاه بجنورد (افسانه پرویزی)
دانشگاه فردوسی مشهد (نفیسه دری)
1397/04/28
62
40
(مرحله نیمه نهایی) دانشگاه گیلان (فاطمه قانع پیر کلاچاهی)